dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

Knjiga: „Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi“ Ispis
Nedjelja, 17. kolovoza 2014.

Knjiga: „Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi“, Logotip d.o.o., Široki Brijeg, 2014.

 

 

Knjiga 'Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi' napisana je na 232 stranice, uz predgovor ima osam poglavlja, te literaturu i popis grafikona, tablica i fotografija. U pregledu korištene literature i drugih izvora navedena je 61 knjiga, 84 članka, rasprave, priopćenja sa savjetovanja, priručnika i brošure, 88 referenci razvrstanih u ostale izvore i preko dvije stotine Internet adresa. Iako je knjiga primarno smještena u kontekst komunikološke teorije i prakse i politologije obuhvaća i druge znanstvene oblasti ponajprije sociologiju medija i društva i pravo, te se može smatrati interdisciplinarnom analizom značaja i uloge medija u razvijanju participativne demokracije u općinama i gradovima i kao takva bi, osim u jedinicama lokalne samouprave, trebala naći mjesto na studijima komunikologije, odnosa s javnošću, novinarstva, politologije, prava…


Rezultati istraživanja o ulozi, utjecaju i korištenju medija u funkciji sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka u lokalnoj samoupravi, studije slučaja  prikazane u ovoj knjizi, te uporaba novih medija kao ključnog indikatora za uspostavu novih modela komuniciranja između tijela lokalne uprave i građana, trebalo bi dovesti do stvaranja informiranog i aktivnog građanskog društva koji će s lokalnom upravom izgrađivati partnerski odnos. Razvoj novih medija utjecao na već uhodane načine komuniciranja između lokalne samouprave i građana, te su novi mediji, uz tradicionalne, postali nezaobilazni kanal komuniciranja u procesu odlučivanja na lokalnoj razini. Dobiveni rezultati istraživanja ukazali su na kritične točke nedovoljne iskorištenosti kapaciteta (novih) medija u bosanskohercegovačkoj lokalnoj samoupravi i omogućili poduzimanje korigirajućih zahvata u praksu komuniciranja. Konzistentna i adekvatna uporaba novih medija bi trebala dovesti do šire i intenzivnije građanske participacije u postojećim oblicima samouprave, te s obzirom da su problemi s kojima se susreću građani slični u svim jedinicama lokalne samouprave bez obzira na teritorijalnu lociranost, rezultati istraživanja prikazani u ovoj knjizi trebali bi naći primjenu u svim jedinicama lokalne samouprave u BiH, te u jedinicama lokalne samouprave zemalja regije, ali i šire.