dr. sc. Drago Martinović

  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider
  • mr. sc. Drago Martinović - Slider

Najave

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Fra Petar Sesar

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

www.dragomartinovic.com

Ovdje možete naručiti knjigu

Download knjige - PDF

Press clipping

Arhiva

Powered by mod LCA

Dokumenti

RAZVOJ SUVREMENIH ODNOSA S JAVNOŠĆU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI Ispis
Ponedjeljak, 21. ožujka 2011.

 

Zanimanje stručnjaka za odnose s javnošću (PR), odnosno razvoj suvremenih odnosa s javnošću u Bosni i Hercegovini počeo je krajem prošlog stoljeća tj. jačanjem tržišnog gospodarstva. PR praksa, kakva je poznata tržištu razvijenih zemalja, pojavila se u Bosni i Hercegovini tek nakon Daytonskog sporazuma 1995. godine. Bilo je to vrijeme kada je Bosna i Hercegovina ušla u ekonomsku tranziciju, a kao i u mnogim tranzicijskim zemljama, PR je postao tek jedna od mnogih organizacijskih funkcija koje se bore za pristup resursima kojima organizacija raspolaže.

Demokratizacijom bosanskohercegovačkog društva, te formiranjem slobodnih medija dolazi do sve većeg otvaranja tijela lokalne samouprave prema javnosti. Stoga su usporedo sa otvaranjem prema javnosti jačale i potrebe komuniciranja sa građanima, pa su u većini općina i gradova u Bosni i Hercegovini sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama imenovani službenici za informiranje, što je prvi korak ka otvaranju jedinica lokalne samouprave prema javnosti i jedan od kadrovskih preduvjeta razvoja odnosa s javnošću u općinama/gradovima u Bosni i Hercegovini. Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave, odnosno komuniciranje sa zaposlenicima kao unutarnjom javnošću, nevladinim organizacijama, gospodarskim društvima, političkim organizacijama, odnosno sa građanima kao vanjskom javnosti, te odnosi s medijima, važan su ako ne i jedan od najvažnijih segmenta u radu jedinica lokalne samouprave, i ono bez čega u budućnosti niti jedna lokalna samouprava, neće moći valjano funkcionirati. Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI), kao i izrada Strategije komuniciranja lokalne samouprave sa građanima, su prvi koraci približavanja i lakšeg komuniciranja između građana i tijela lokalne samouprave, odnosno podizanja općeg nivoa kulture komuniciranja na lokalnom nivou, kao temeljne baze svake demokratizacije i kvalitetnog funkcioniranja općine/grada i općinskih/gradskih službi, koji primarno postoje zbog građana.

Razvoju odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini su sa svojim projektima i programima pridonijeli CHF International, OESS BiH, USAID, Sida i druge međunarodne organizacije, naravno sve to uz suradnju sa općinama.

U posljednjih 10-ak godina u Bosni i Hercegovini je otvoreno nekoliko dodiplomskih, preddiplomskih (po Bolonjskom procesu), diplomskih, ali i poslijediplomskih studija, koji izučavaju odnose s javnošću. To je jedan od najvažnijih preduvjeta da se i u Bosni i Hercegovini, poštujući i zahvaljujući međunarodnoj zajednici za sve što je učinila u PR segmentu, kroz visokoškolske institucije i permanentno doškolovavanje i specijalizaciju vlastitih kadrova i vlastitim sredstvima, počne raditi na istinskom osposobljavanju ovog važnog segmenta, koji je preduvjet funkcioniranja jedinica lokalne samouprave, ali i županije/kantona, entiteta i same države Bosne i Hercegovine.


iz znanstvenog rada „Razvoj suvremenih odnosa s javnostima u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“ Medijski dijalozi, Broj 5, Podgorica (Crna Gora), 2010.  www.med-dij.com